adipiscing business theme

Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden
Op de levering van onze diensten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing. 
Op verzoek kunnen wij deze naar u mailen.
 Maak echter geen gebruik van de diensten van A wish (A Wedding In Style House), indien u niet akkoord gaat met deze Algemene voorwaarden!

Artikel 1
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur, verhuur in en verkoop van nader genoemde verhuurder A wish (A wedding in style house).

1.2 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten of schriftelijk anders is vermeld. Prijsaanbiedingen zijn inclusief B.T.W. De verhuurder is gerechtigd om eventueel meerwerk door te berekenen. Herroeping van het aanbod c.q. offerte kan door verhuurder plaatsvinden onverwijld na de aanvaarding door de wederpartij, verder te noemen huurder. Verhuurder is niet gebonden door bestellingen hoe dan ook gedaan, die niet door ons schriftelijk zijn bevestigd.

1.3 Voor fouten en afwijkingen van prijs, afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten in prijscouranten en bij (vrijblijvende) offertes en/of orderbevestigingen is de verhuurder niet aansprakelijk.
1.4 Bestellingen/boekingen staan vast na het ondertekenen van de lijst met gehuurde artikelen, het ondertekenen van de bon en/of
het betalen van een voorschot.
1.5 Wijzigingen in bestelling(en) moeten door huurder maximaal een week voor opleverdatum schriftelijk aan deverhuurder ter kennis worden gebracht.
1.6 Indien gereserveerde goederen niet voorradig zijn op het moment van levering kan de verhuurder deze vervangen door naar de verhuurder inziens gelijkwaardige goederen.

1.7 De betaling van een voorschot van de bestelling of de gehele bestelling geldt als aanvaarding van de onderstaande voorwaarden.

Artikel 2
2.1 Bij annulering van eenmaal geplaatste bestellingen, kan het reeds betaalde bedrag door de huurder niet meergeretourneerd worden door de verhuurder.
2.2 De betaling van een voorschot dient maximaal 3 werkdagen na het plaatsen van de bestelling contant of op rekening betaald te worden, mits anders overeengekomen. Het restsaldo ontvangen wij voor aanvang van uw evenement.
Wanneer u boekt binnen 7 dagen voor de datum van het evenement dient u het gehele bedrag ineens te voldoen.

Artikel 3
3.1 Alle huurprijzen worden berekend per stuk gehuurd goed, en gelden voor de periode die tevoren tussen partijen is afgesproken.
3.2 De transportkosten voor het bezorgen en ophalen van de goederen zijn op aanvraag beschikbaar.

3.3 Alle door de verhuurder bezorgde goederen worden in principe op een door de huurder en verhuurder overeengekomen plek afgeleverd en daar weer opgehaald, tenzij partijen, om welke reden dan ook, andere afspraken hebben gemaakt.
De
laad/los plaats dient makkelijk bereikbaar te zijn voor onze voertuigen.

3.4 Wij leveren alleen in zalen met een trap omhoog of omlaag indien er een ruime goederenlift aanwezig is.
3.5 Genoemde prijzen zijn per stuk, inclusief BTW en in euro’s.

Artikel 4
4 Bij uitvoering van de opdrachten behouden wij ons geringe afwijkingen voor.

Artikel 5
5.1 Op de overeengekomen dag worden de goederen ter beschikking gesteld aan de huurder.
5.2 Bij tekortkoming in de nakoming van de in de voorgaande leden gestelde verplichting loopt de huurperiode door en wordt de huurder tot de dag van teruggave dan wel ontvangst een vergoeding per etmaal verschuldigd van het huurtarief per dag voor het betrokken goed, ongeacht het verdere recht van de verhuurder op schadevergoeding en/of het (laten) terughalen van het goed.

Artikel 6
6.1 De goederen dienen op de retourdatum op afgesproken tijd klaar te staan voor transport in dezelfde staat waarin ze geleverd zijn.
6.2 Indien op de retourdatum op de afgesproken tijd de huurder de goederen niet klaar heeft staan voor retour, wordt
vanaf die datum huur in rekening gebracht totdat de goederen retour zijn. Tevens worden alle extra kosten voor transport,
arbeid e.d. doorberekend. 

6.3 Het vervoer van de gehuurde goederen geschiedt uitsluitend door de verhuurder, indien (schriftelijk) anders afgesproken.

6.4 De verhuurder zal bij het ophalen een telling van de gehuurde goederen verrichten. Deze telling is bindend voor beide partijen.

6.5 De goederen dienen in afgeleverde staat geretourneerd te worden.

6.6 Uitsluitend de verhuurder is toegestaan de gehuurde goederen te bewerken en/of te verplaatsen bij en na de aflevering.
6.7 Indien teruggave van het goed niet binnen de aan ommezijde vermelde huurperiode is geschied, danwel het goed na ontvangst niet in goede staat van werking verkeert en/of uitwendige schade heeft opgelopen, zullen de daaruit voor verhuurder ontstane schaden, kosten en interesten op de waarborgsom worden verhaald, onverminderd het recht van de verhuurder tot vordering van nakoming, schadevergoeding waaronder mede wordt verstaan vergoeding van kosten en interesten en opschorting.

6.8 Bij het verhuren van goederen, dient de huurder een geldig legitimatiebewijs en bankpas/bankafschrift (voor het terugbetalen van de borg) ter inzage te overleggen.
6.9 Bij niet tijdig retourneren van de gehuurde goederen, zullen er kosten in rekening worden gebracht ter hoogte van het aankoopbedrag.

Artikel 7
7 Alle schades, vermissingen en kwaliteitsverminderingen, ongeacht de oorzaak, zijn voor rekening van de huurder. In deze
gevallen blijft uiteraard de huurprijs verschuldigd. Daarnaast wordt de vervangingswaarde van de verloren gegane en beschadigde goederen, zonder justitiële tussenkomst, aan de huurder in rekening gebracht. De huurder is verplicht het gehuurde te gebruiken voor de doeleinden waarvoor het dient.

Artikel 8
8 De verhuurder is niet aansprakelijk en niet tot nakoming van het contract en/of schadevergoeding jegens de huurder
gehouden, indien de goederen door overmacht niet aan de huurder ter beschikking gesteld kunnen worden. De verhuurder
stelt zich evenmin aansprakelijk in geval zij de goederen niet, of niet op de afgesproken tijd kan leveren door vermissing of door een handelen of nalaten van de vorige huurder(s) met betrekking tot de goederen.

Artikel 9
9 Alle huurprijzen gelden voor 1 aaneengesloten huurperiode. Deze huurperiode dient voor de huurperiode overeengekomen
worden met de verhuurder en goedgekeurd worden door de verhuurder.

Artikel 10
10 De goederen dienen op datum van levering door de huurder gecontroleerd te worden. Klachten van de huurder moeten
op de bezorgdag aan verhuurder worden meegedeeld. 
Vanaf het moment van gebruik van de goederen verliest de huurder het recht tot reclameren.

Artikel 11
11 Gedurende de periode waarin de gehuurde goederen in gebruik worden genomen, vrijwaart de huurder de verhuurder
tegen alle aanspraken, die derden in verband met de gehuurde goederen jegens de verhuurder mochten doen gelden.

Artikel 12
12.1 De huurprijs dient in contanten te worden voldaan bij het ter beschikking stellen en afgesproken tijdstip, dan wel bezorgen van de te huren goederen, tenzij anders overeengekomen. Indien de huurder niet op de afgesproken tijdstip, worden er wachtkosten in rekening gebracht. De kosten voortspruitend uit het ontbreken van bepaalde gehuurde goederen, niet nakomen van afspraken, kosten veroorzaakt door enig andere schade dienen in contanten te worden afgerekend bij het retourneren der goederen of wordt ingekort op de borgsom. 

12.2 Betaling op rekening is slechts mogelijk indien hiertoe vooraf door verhuurder toestemming is verleend.

12.3 Alle betalingen door de huurder zullen binnen de overeengekomen betalingstermijnen zonder aftrek of schuldvergelijking geschieden.

12.4 Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn heeft de verhuurder te allen tijde het recht de verhuurovereenkomst(en) te beëindigen. Bij niet tijdig betalen en/of (extra) kosten voor de verhuurder, door nalaatigheid of niet tijdig betalen door de huurder, wordt bij de huurder in rekenign gebracht.

Artikel 13
13.1 Verhuurder kan als zekerheid tot het zorgvuldig omgaan met de gehuurde goederen door de huurder waarborgsom
vragen. Na terugkomst van het gehuurde zal de waarborgsom aan huurder worden terugbetaald, onder aftrek van de
verschuldigde huurpenningen, schade en eventuele kosten. Indien op enig moment tijdens de looptijd van de huurovereenkomst het bedrag van de verschuldigde huurpenningen de waarborg overtreft, is verhuurder zonder justitiële tussenkomst gerechtigd om aanvulling van de waarborgsom te eisen.

13.2 Alle goederen van A wish zijn uitsluitend te huur, indien anders afgesproken.

info@a-wish.nl